Kontaminacija zemlje, vazduha i vode u Krupcu, Opština Trnovo

„Otpad nije smeće! Otpad je sirovina na pogrešnom mjestu“ Prilikom odlaganja (nesortiranog) otpada nastaje zagađenje zemljišta, vazduha i pitke vode koja se nalazi u neposrednoj blizini pomenute lokacije. Osim komunalnog otpada na istu lokaciju se odlaže i medicinski, životinjski, industrijski te drugi otpadi sa više različitih lokacija iz Bosne i Hercegovine. Pored žarišta zagađenja, u […]

Otpad kao faktor zagađenja vazduha

Jedan od većih problema u Bosni i Hercegovini predstavlja proizvodnja velike količine otpada koja iznosi 354 kg po glavi stanovnika (godišnje). Samo na području Federacije Bosne i Hercegovine egzistira više od 1400 divljih deponija na kojima je deponovano oko 5,5 miliona kubnih metara otpada koji uključuje i otpad životnog porijekla (90% ovakvih lokaliteta je i […]

Aerozagađenje

Posljednjih decenija građani BIH se bore sa posljedicama aerozagađenja. Zagađenja se kreću od umjerenog nivoa u ljetnjem periodu do izuzetno visokog u zimskom. U prilog tome govori činjenica da je BIH prema podacima SZO druga na svijetu po broju smrti od posljedica aerozagađenja. Pored toga u vremenu pandemije COVID-19 koja kao i aerozagađenje direktno utiče […]

Zagađenje vazduha, zemljišta i vode u MZ Kiseljaku

Nekadašnja turistička atrakcija smještena na obali jezera Modrac, poznata po izvorištima mineralnih voda, suživotu i zajedništvu, MZ Kiseljak se danas suočava sa ekološkim problemima, velikom stopom nezaposlenosti i siromaštva. Samo mali dio stanovništva je angažovan u formalnom radnom odnosu izvan zajednice. Posebno u lošem položaju su Romi. Podaci iz socijalne karte romskog naselja Kiseljak rađenog […]