ZAGAĐENJE VAZDUHA

Zagađenje vazduha podrazumijeva prisustvo određenih materija, čestica i štetnih plinova u zraku koji mu nisu svojstveni po prirodi i u razinama koje štetno utiču na ljudsko zdravlje i na okoliš. Zagađenje zavisi od topografskih, demografskih i meteoroloških karakteristika, te stepena i vrste industrijalizacije u nekom području. Vazduh se smatra zagađenim ukoliko sadrži određene  materije u koncentracijama […]